Algemene- en Leveringsvoorwaarden

Versie: 07-08-2015


1. Algemeen 
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, verkoop, levering en betaling welke zijn gesloten tussen Dozen.nl (handelsnaam van Topa Verpakking BV, hierna Topa) en haar cliënten. 
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offerte en overeenkomst 
2.1 Over acceptatie van offertes en opdrachten beslist de directie van Dozen.nl. De door agenten en/of personeel gemaakte afspraken en/of overeenkomsten zijn pas na een schriftelijke bevestiging door Dozen / Topa bindend. 
2.2 Mondelinge en telefonische overeenkomsten zijn bindend, nadat deze door Topa schriftelijk zijn bevestigd. 
2.3 Dozen.nl behoudt zich het recht voor, ook bij het niet accepteren van een offerte door een cliënt, aan de cliënt de door Dozen.nl gemaakte voorbereidings-, calculatie-, plannings- en advieskosten in rekening te brengen. 
2.4 De bij de offerte behorende bescheiden zoals tekeningen, afbeeldingen, monsters, speciale handmonsters, gegevens over het gewicht en sterkte zijn slechts bij benadering bindend. Eveneens zijn de aangeboden materiaalkwaliteiten normatief binnen de bestaande gebruikelijke afwijkingen. De tolerantie in dikte en gramgewicht bedraagt circa 15%. De materiaalsterkte kan circa 15% afwijken van hetgeen geoffreerd is. De toelaatbare maatafwijking bedraagt circa 5%. Bij de beoordeling of een levering deze grenzen overschrijdt, geldt het gemiddelde van het totaal van de geleverde partij. Producten kunnen enigszins afwijken in uitvoering ten opzichte van de catalogusfoto’s of omschrijvingen. 
2.5 Bij aanmaak van papier of kunststofverpakkingen is een betrekkelijk gering aantal verkeerde artikelen onvermijdelijk. Een foutpercentage van 2% van de totale hoeveelheid is gebruikelijk en hierover kan niet gereclameerd worden. 
2.6 Alle door Dozen.nl verstrekte offertes, tekeningen, schema’s, ontwerpen, materiaallijsten, monsters, dessins, etc. blijven haar eigendom. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Dozen.nl nimmer worden vermenigvuldigd, aan derden getoond of afgegeven worden of bekend gemaakt worden, dan wel gebruikt worden en dienen op eerste verzoek aan Dozen.nl te worden geretourneerd. 
2.7 Prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden. Bij offertes behoudt Dozen.nl zich het recht voor om in geval van stijging van de algemene kosten, zoals loonkosten, prijsstijgingen van de grond- en hulpstoffen en transportkosten deze gestegen kosten door te berekenen aan haar cliënten, behalve indien uitdrukkelijk schriftelijk tegen vaste prijzen is geoffreerd. 
2.8 Onder de geoffreerde prijzen zijn niet begrepen de kosten ten gevolge van gewenste wijzigingen in het ontwerp welke in een later stadium door de cliënt kenbaar gemaakt worden. 
2.9 Alle door Dozen.nl genoemde prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten vanuit het magazijn/de opslagplaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

3. Intellectueel eigendom 
3.1 Dozen.nl mag alle door haar gemaakte en ontworpen artikelen, inclusief de materialen, vermenigvuldigen en gebruiken voor ieder doel en ieder gebruik, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
3.2 Dozen.nl behoudt zich het recht voor om haar naam en of merk/kenteken of nummer op ieder geleverd product aan te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

4. Controle 
4.1 Bij een nieuwe opdracht voor het leveren van klantspecifieke goederen wordt, indien gewenst, aan de cliënt een correctieproef of een proefmonster ter beoordeling opgestuurd, alvorens de order in opdracht genomen wordt. 
4.2 Dozen.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de door de cliënt aangeleverde onjuiste gegevens.
4.3 Indien de cliënt afziet van een correctieproef of van een proefmonster, dan is Dozen.nl niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuistheden in de uitvoering die hadden kunnen worden gecorrigeerd. 

5. Levering 
5.1 Alle door Dozen.nl genoemde levertijden zijn onder voorbehoud van het recht van Dozen.nl om artikelen en of diensten later of eerder te leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen 
5.2 Indien levering door overmacht niet mogelijk is, heeft Dozen.nl het recht om de leveringstijd passend te verlengen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. 
5.3 De cliënt mag leveringen welke plaatsvinden voor de door Dozen.nl genoemde afleverdatum niet weigeren 
5.4 In het algemeen wordt de order overeenkomstig het bestelde uitgeleverd. Dozen.nl heeft echter het recht om meer of minder te leveren en wel volgens het volgende schema: -t/m 1000 kg +/- 20%, -1000 tot 2500 kg +/- 15%, -meer dan 2500 kg +/- 10%. Dit geldt ook indien sprake is van een herlevering. Wordt de levering in gedeelten uitgevoerd, dan kan Dozen.nl de tolerantie over de verschillende leveringen verdelen.
5.5 De looptijd van afroeporders bedraagt in beginsel een kwart jaar. Bij overschrijding van de looptijd houdt Dozen.nl zich het recht voor een toeslag te berekenen van 10% over de waarde van de restorder voor opslag en rente. In opslag zijnde en gefactureerde goederen zijn voor rekening en risico van de verkoper met inbegrip van kwaliteitsachteruitgang door tijdsverloop en opslag. 

6. Verpakking en vracht 
6.1 Dozen.nl zal ervoor zorgdragen dat de door haar afgeleverde goederen doelmatig, en op een wijze zoals in de branche gebruikelijk is, zijn verpakt. 
6.2 Indien de goederen per gewicht worden berekend, dan wordt het gewicht bruto voor netto berekend. 
6.3 Kistverpakking en speciale verpakking worden afzonderlijk in rekening gebracht bij de cliënt en worden niet teruggenomen door Dozen.nl. 
6.4 De extra verzendkosten zijn voor rekening van de cliënt. 
6.5 Het transport van de goederen is in alle gevallen voor risico van de cliënt. Dozen.nl bepaalt op welke wijze de goederen verzonden worden en op welke wijze zij verpakt zullen worden. Verlangt de cliënt een andere verzendwijze en/of een andere verpakking, dan zijn de extra kosten voor haar rekening. Schade ten gevolge van deze wijze van transport en verzending zijn niet voor rekening van Dozen.nl. 
6.6 Door de cliënt aan Dozen.nl toegezonden materiaal, waaronder ook begrepen verpakkingsmateriaal, dient aan Dozen.nl franco te worden toegezonden. 

7. Garantie 
7.1 Dozen.nl biedt geen garantie op de door haar geleverde producten. Het kan zijn dat op enkele door Dozen.nl geleverde goederen een garantieverplichting van de fabrikant rust. In dat geval wordt verwezen naar de garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikanten. 
7.2 Indien Dozen.nl gehouden is om een geleverd goed te herstellen of te vervangen, en indien het niet mogelijk blijkt om dit goed te vervangen of te herstellen, dan is Dozen.nl gehouden om het onbruikbare goed terug te nemen tegen de gefactureerde prijs. 
7.3 Het voorgaande geldt niet indien de reden van het vervangen of het herstellen van het goed te wijten is aan de cliënt. 

8. Gebreken 
8.1 Klachten over een door Dozen.nl geleverd product dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden gemeld. 
8.2 Dozen.nl behoudt zich het recht voor klachten met betrekking tot de geleverde producten te beoordelen op het afleveradres. 

9. Eigendomsvoorbehoud 
9.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Dozen.nl totdat alle vorderingen die Dozen.nl op zijn cliënt heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald. 
9.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de cliënt is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De cliënt verplicht zich op eerste verzoek van Dozen.nl mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de cliënt uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. 
9.3 De cliënt is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Dozen.nl te bewaren. 
9.4 Dozen.nl is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de cliënt aanwezig zijn terug te nemen indien de cliënt in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Zodra de cliënt niet aan zijn verplichtingen jegens Dozen.nl voldoet, is de cliënt gehouden om de geleverde goederen op eerste verzoek en op diens kosten te retourneren aan Dozen.nl. De cliënt zal Dozen.nl te allen tijde toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Dozen.nl.
9.5 Voornoemde onder 1 t/m 5 opgenomen bepalingen laten de overige aan Dozen.nl toekomende rechten onverlet. 

10. Betalingsvoorwaarden 
10.1 De factuur wordt gedateerd op de dag van verzending van de goederen. 
10.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. 
10.3 De tot de factuur behorende kredietbeperkingstoeslag is alleen aftrekbaar indien betaald wordt binnen 14 dagen. 
10.4 Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn betaald word, is de cliënt gehouden de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW te voldoen aan Dozen.nl. 

11. Geschillen 
11.1 Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht. 
11.2 Indien de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, in surseance van betaling verkeert dan wel onder curatele wordt gesteld, kan Dozen.nl de overeenkomst per direct buitengerechtelijk ontbinden.

LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Betalingsconditie op rekening: 14 dagen netto.
2. Alle artikelen 14 dagen op zicht.
3. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en eventueel verpakkingsbelasting.
4. Geringe kwaliteits- en kleurverschillen kunnen voorkomen.
5. Minimumorderbedrag bedraagt: € 36,00 netto (excl. verzendkosten, incl. kortingen en aanbiedingen).
6. Bezorgkosten: € 11,50 voor orders onder het netto bedrag € 200 (incl. kortingen). Vanaf € 200 gratis verzending.
7. Alle geleverde producten blijven eigendom van Dozen.nl tot het volledige orderbedrag is betaald.
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor levertijdoverschrijding vanwege uitlopende voorraad en andere vormen van overmacht.
9. Bij maatwerk, dus speciaal voor u gemaakte verpakking, zijn meer of minder leveringen tot 15% mogelijk.
10. Al onze leveringen vinden plaats volgens de bij de Kamer van Koophandel te Leiden gedeponeerde Algemene Voorwaarden.
11. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en zijn van toepassing op de prijzen in de webwinkel.
12. Actieprijzen en -kortingen gelden niet in combinatie met andere speciale prijzen, of reeds afgeprijsde artikelen en andere aanbiedingen.
13. Fouten op deze website alsmede wijzigingen in de afgebeelde artikelen, omschrijving, voorwaarden en prijzen zijn voorbehouden.
14. Wij leveren niet aan particulieren (zonder BTW nummer).